[Flag]

ѵ ѵ ѵ
ҳ >>

Ի

在酒吧-1 | 在酒吧-2 | 在酒吧-3 | 礼貌用语 | 在医院-1

在医院-2 | 在医院-3 | 在酒店-1 | 在酒店-2 | 爱的语言-1

爱的语言-2 | 爱的语言-3 | 在邮局 | 在餐馆-1 | 在餐馆-2

在商场-1 | 在商场-2 | 打电话-1 | 打电话-2 | 出租车

问候-1 | 问候-2 | 问候-3 | 介绍-1 | 介绍-2 | 遇见-1

遇见-2 | 遇见-3 | 遇见-4 | 不太明白-1 | 不太明白-2

换钱 | 打电话-1 | 打电话-2 | 酒店-1 | 酒店-2

巴士站/机场 | 用餐-1 | 用餐-2 | 疑问词-1 | 疑问词-2

常用句子-1 | 常用句子-2 | 常用句子-3 | 常用句子-4

 

 
 
© Small languages Speaking Website. All Rights Reserved. Contactus tukkk@qq.com