学习所有语言点击这里-进入主页

快速学说英语一分钟就会

越南语常用最短句

101.相信我.  
102.改天吧.  
103.这边请.
104.不用了.  
105.精神点!  
106.没看见.  
107.没食欲.
108.别撒谎.  
109.知道了.  
110.我赞成. 
101. Tin tôi đi.
102. lần tới.
103. Mời đi lối này.
104. Không.
105. Tinh thần!
106. không nhìn thấy nó.
107. Không thèm ăn.
108. đừng nói dối.
109. hiểu.
110. Tôi đồng ý.