学习所有语言点击这里-进入主页

快速学说英语一分钟就会

迪维希语常用最短句

251.筋疲力尽.
252.不见不散.
253.出乎意料.
254.谁说不是.
255.招待不周.
256.好肉麻呀.
257.有点嫉妒.
258.没伤着吧?
259.祝你心想事成.
260.真不像话.
251. ވަރުބަލިވުން.
252. އެތަނުގައި ހުރުން ނުވަތަ މައިދާނުގައި ހުރުން.
253. ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ކަމެކެވެ.
254. ކާކު ބުނަނީ ނޫނެކޭ.
255. މެހެމާންދާރީ ދަށް.
256. އެހާ ގްރޮސް.
257. ކުޑަކޮށް ހަސަދަވެރިވެއެވެ.
258. އަނިޔާއެއް ނުވޭތަ؟
259. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެދުންތައް ހަގީގަތަކަށް ވުމަށް އެދެމެވެ.
260. އެއީ ރުޅިވެރިކަމެއް.